IEC60502-1标准电力电缆材料及电缆的化学性能

绝缘材料

 • PVC, XLPE,EPR,可根据客户需求提供。

电缆参数

PVC/A绝缘厚度

导体截面积 额定电压下的绝缘厚度U0/U (Um) 
mm2  0.6/1 (1.2) kV mm  1.8/3 (3.6) kV mm
1.5和2.5  0.8 -
4和6  1 -
10和16  1 2.2
25和35  1.2 2.2
50和70  1.4 2.2
95和120  1.6 2.2
150 1.8 2.2
185 2 2.2
240 2.2 2.2
300 2.4 2.4
400 2.6 2.6
500 to 800  2.8 2.8
1 000  3 3

XLPE绝缘厚度

导体截面积 额定电压下的绝缘厚度U0/U (Um) 
mm2  0.6/1 (1.2) kV mm  1.8/3 (3.6) kV mm
1.5和2.5  0.7 -
4和6  0.7 -
10和16  0.7 2
25和35  0.9 2
50 1 2
70和95  1.1 2
120 1.2 2
150 1.4 2
185 1.6 2
240 1.7 2
300 1.8 2
400 2 2
500 2.2 2.2
630 2.4 2.4
800 2.6 2.6
1 000  2.8 2.8

EPR以及HEPR绝缘厚度

 • 导体截面积 额定电压下的绝缘厚度U0/U (Um) 
  mm2  0,6/1 (1,2) kV  1.8/3 (3.6) kV mm 
  ERP  HEPR  ERP  HEPR 
  mm  mm  mm  mm
  1,5和2,5  1,0  0,7  - -
  4和6  1,0  0,7  - -
  10和16  1,0  0,7  2,2  2,0
  25和35  1,2  0,9  2,2  2,0 
  50 1,4  1,0  2,2  2,0 
  70 1,4  1,1  2,2  2,0 
  95 1,6  1,1  2,4  2,0 
  120 1,6  1,2  2,4  2,0 
  150 1,8  1,4  2,4  2,0 
  185 2,0  1,6  2,4  2,0 
  240 2,2  1,7  2,4  2,0 
  300 2,4  1,8  2,4  2,0 
  400 2,6  2,0  2,6  2,0 
  500 2,8  2,2  2,8  2,2 
  630 2,8  2,4  2,8  2,4 
  800 2,8  2,6  2,8  2,6 
  1000 3,0  2,8  3,0  2,8 

绕包式带状内衬厚度(可选)

线芯外径小于等于40 mm,内衬厚度是0.4mm, 外径大于40mm,内衬厚度是0.6 mm.
铠装丝和铠装带的尺寸
圆形铠装丝: 0,8 -1,25 -1,6 -2,0 -2,5 - 3,15 mm ;
扁平铠装丝直径: 0,8 mm;
钢带铠装: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm;
铝带或铝合金带: 0,5 - 0,8 mm.

圆形丝状铠装

铠装内线缆直径 铠装丝直径"
以上 mm 大于等于 mm  mm 
10 0.8
10 15 1.25
15 25 1.6
25 35 2
35 60 2.5
60 3.15

带状铠装

铠装内线缆直径 标称铠装带厚度
以上  大于等于  钢带或镀锌钢带  铝带或铝合金带
mm mm mm  mm 
30 0.2 0.5
30 70 0.5 0.5
70 0.8 0.8

*如果是扁平丝铠装,铠装内线缆直径大于15mm,铠装厚度应该是0.8mm, 如果铠装内线缆直径达不到或是等于15mm,铠装就不应该采用扁平丝铠装.
圆形或扁平丝铠装
丝状铠装应该是闭合的,如果相邻的两根之间有空隙,可在铠装外加0.3mm的镀锌钢带铠装 钢带的厚度误差可参考:
•• 5 %(圆形丝状铠装);
•• 8 %(扁平丝状铠装);
•• 10 %(带状铠装).
双层带状铠装
当线缆采用带状内衬和带状铠装的时候,内衬外应该再加一层加强带状内衬. 因此中的内衬厚度 的计算应该是:如果0.2mm的钢带厚度,内衬在原来的基础上加0.5mm;如果钢带的大于0.2mm,内衬的厚度应该在原来的基础上加0.8mm. 内衬的总厚度的误差应该不大于0.2+20%. 如要求使用隔离带或内衬是挤出式的,是不需要加强内衬的.双层钢带螺旋绕包,搭叠率不能超过50%.